Priorytet I - Rowerowy szlak turystyczny

Opracowanie i wyznaczenie szlaku rowerowego.

Etap tego projektu będzie realizowany w oparciu o wspólnie stworzoną metodologię prowadzenia prac. Na tym etapie dokonuje się: prac kontrolno – terenowych (wykorzystując do tego celu poszczególne mapy topograficzne w skali 1:50 000. Eksperci będą pracować nad wyznaczeniem tras, które połączą miejsca o szczególnych walorach: kulturowych, przyrodniczych czy krajobrazowych na obszarze pogranicza Polski i Białorusi), wizji lokalnej - w tym przypadku eksperci będą pokonywać wyznaczone trasy i weryfikować wstępny przebieg szlaków rowerowych. Zadaniem ekspertów na tym etapie pracy jest naniesienie na podkład topograficzny i podanie współrzędnych geograficznych miejsc lokalizacji i rodzaju oznakowania na szlaku, lokalizacji tablic oraz miejsc postojowych. Podczas trwania tego etapu eksperci dodatkowo zbiorą informacje niezbędne do stworzenia przewodnika turystycznego oraz map.
Kolejnym krokiem realizacji powyższego zadania jest uporządkowanie oraz usystematyzowanie materiałów, jakie posłużą do oznakowania tras, stworzenia tablic informacyjnych, napisania przewodnika, wydania map turystycznych oraz lokalizacji miejsc postojowych.
Kolejnym etapem będą uzgodnienia z zarządcami oraz właścicielami gruntów. Podczas tego etapu pracy Partnerzy w oficjalnych pismach zwrócą się do odpowiednich instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictw z prośba o wydanie zezwoleń na przebieg szlaku rowerowego, oznakowanie wytyczonych tras, lokalizację tablic informacyjnych oraz miejsc postojowych. Ostatnim etapem tego zadania będzie oznakowanie szlaków, montaż tablic informacyjnych, miejsc postojowych, wykonanie drobnych prac jak kładki, podsypki oraz balustrady.

W rezultacie, zgodnie z założeniami projektu mają zostać wytyczone nowe trasy rowerowe o długości 600 km (w tym.: 400 km po stronie polskiej i 200 km po stronie białoruskiej).


Mapa z wyznaczonymi trasami rowerowymi, wraz z oznaczonymi
walorami przyrodniczymi
 .

mapa_inwentaryzacja_terenu_11

footer2
Copyright © PSW w Białej Podlaskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.