Projekt "Szlak rowerowy - Śladami Nadbużańskich Tajemnic" realizowany jest przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Katedrę Geografii Ekonomiczno-Społecznej i Turystyki Państwowego Uniwersytetu im. Aleksandra Puszkina w Brześciu.
Projekt jest zgodny z założeniami Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013, jego realizacja wpisuje się w cele Priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie 1.2 Rozwój turystyki, jakim jest poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru przygranicznego. Celem ogólnym projektu "Szlak rowerowy - Śladami Nadbużańskich Tajemnic" jest zwiększenie wykorzystania transgranicznego potencjału turystycznego do podniesienia efektów społeczno-gospodarczych obszaru do roku 2013.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
-wytyczenie i znakowanie ścieżek rowerowych po stronie polskiej i białoruskiej,
-wydanie przewodników turystycznych,
-wydanie map,
-stworzenie tablic informacyjnych umieszczonych na szlaku rowerowym,
-stworzenie miejsc postojowych na szlaku rowerowym,
-stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń.


footer2
Copyright © PSW w Białej Podlaskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.